*

Ochrana osobných údajov

1. SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní, sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika ako prevádzkovateľ portálu poskole.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien.

2. COOKIES. Pri používaní webstránok poskole.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky uloženia a spracovania cookies sú:

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť súhlas alebo odmietnutie uloženia súborov cookies, a to v nastaveniach svojho webového prehliadača - povolením alebo odmietnutím uloženia cookies.

Povolenie použitia súborov cookies môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webstránkam poskole.sk, (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať alebo sa po niekoľkých týždňoch prípadne mesiacoch vymažú automaticky).

• Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť súhlas alebo odmietnutie uloženia súborov cookies, a to v nastaveniach svojho webového prehliadača - povolením alebo odmietnutím uloženia cookies.

• Povolenie použitia súborov cookies môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

  1. Užívateľ svojím súhlasom zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické zámery a zámery cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvreté osobitné dohody
    o zobrazovaní reklamy na web stránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmena nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
  2. Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
  3. Odmietnutie súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať kompletnú funkčnosť webových stránok poskole.sk.

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

3.1.Osobné údaje z kontaktných formulárov

Vyplnením kontaktného formulára na našej stránke nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré poskytujeme. Aby sme Vám mohli potrebnú službu alebo informáciu poskytnúť, sú nevyhnutné tieto kontaktné osobné údaje: meno, priezvisko, spoločnosť (pracovisko/ zamestnávateľ) užívateľa, e-mailová adresa, telefón.

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

3.2.Zasielanie marketingových emailov

Emaily zo sveta online noviniek a marketingu so zaujímavým obsahom vám budeme zasielať len s vašim súhlasom. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme do vašej emailovej schránky, čím zabezpečíme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre Vami zadanú emailovú. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať emailom alebo písomne.

3.3.Štatistické údaje návštevnosti webstránok

Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

3.4.Online životopis

Medzi služby poskytované záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na internetovej stránke poskole.sk vytvoriť si životopis a sprístupniť/poskytnúť ho obchodným partnerom spoločnosti SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní.

Vzhľadom ku skutočnosti, že online formulár uložený vo forme životopisu obsahuje údaje, ktoré sú podľa právnych predpisov považované za Osobné údaje, je ich spracúvanie možné iba so súhlasom záujemcu. Záujemca pred vytvorením životopisu prehlasuje, že všetky uvedené Osobné údaje sú pravdivé a následne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.

Prevádzkovateľ nestanovuje žiadne minimálné obsahové požiadavky a uvedenie Osobných údajov v životopise je výlučne na rozhodnutí Záujemcu, a ďalej Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu uvedenie údajov z osobitnej kategórie osobných údajov podle § 16 Zákona alebo čl. 9 Nariadenia.

Užívateľ zaškrtnutím príslušnej kolonky prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a následne udeľuje súhlas so spracúvaním Osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefónne číslo, životopis, sprievodná správa) spoločnosti SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní a Firme, ktorá pracovnú pozíciu ponúka.

Dotknutá osoba pred uložením životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci absolventovi, ktorí má záujem o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní na základe súhlasu dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v životopise dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím obchodným partnerom.

Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť. Na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby je SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

4. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi, budeme zaobchádzať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Na spracovanie osobných údajov používame manuálne spracovanie a automatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch umiestnených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, prenášané, spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám, okrem subjektov a sprostredkovateľov uvedených v 5. bode týchto pravidiel.

Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám zaistiťuje nevyhnutnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, prípadne zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere prostredníctvom moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je výlučne iba niekoľkým oprávneným a poučeným sprostredkovateľom a zamestnancom. Zaväzujeme sa, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť vašich osobných údajov.

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, ktorý je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu Vaše osobné údaje pre poskytnutie žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie, ktoré ste žiadali a len po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje zároveň chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

5. Zverejňovanie údajov tretím stranám:

Nami spracované Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj tretími stranami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracované v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Sprostredkovatelia aj subsprostredkovateľ sú viazaní spracovávať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Všetky práva vyhradené 2020 poskole.sk
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky